Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Aanbod

Het aanbod van JA! Opvoedadvies is voor ouders, kinderen, adolescenten, professionals en instellingen. De doelgroep betreft ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Voor ouders met kleine of grotere opvoedingsvragen. 

Wie

  • Kinderen die een betere relatie willen met hun ouders.
  • Kinderen die beter willen omgaan met hun broertje/ zusje.
  • Kinderen die denken dat het leuker kan worden in de omgang met leeftijdsgenootjes.
  • Kinderen die denken dat hun ouders ze niet goed begrijpen.

Werkwijze

Tijdens de intake maken we een behandelplan, toegespitst op de hulpvraag. Hierin bepalen we samen met u de doelen en spreken we de frequentie en duur van de hulp af. In de hulp richten we ons juist om de draagkracht van ouders te vergroten, zodat op een positieve manier met elkaar verder gegaan kan worden, zonder de ondersteuning van ons. Dit kan in de thuis situatie, voor praktische ondersteuning, door samen meteen aan de slag te gaan, met een of beide ouders, met of zonder de kinderen of zelfs met mensen die voor u belangrijk zijn bij de opvoeding, bijvoorbeeld met een leerkracht op school.

Methodes:

In de begeleiding gebruiken we verschillende methodes om competentiegericht, systeemgericht en oplossingsgericht te werken.

– Video home training: is een vorm van begeleiding door middel van een kort filmpje van een gezinssituatie. Door het bespreken van deze beelden van de thuissituatie, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouder besproken, met als doel de ouder bewust te maken van het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor wordt de ouder beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring leert, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen vertellen hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen. Indien meer ondersteuning gewenst is dan alleen met de opvoeding kunnen we hulp bieden met het vinden van de juiste zorginstellingen.

– Systeemtherapie: Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu. Het is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin. Bij deze vorm van therapie is van belang dat ieder gezinslid zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgaan naar elkaar. Het gaat niet om wie gelijk heeft, maar om een goede manier te vinden elkaar te verstaan en te begrijpen. Systeemtherapie kan ook bij individuele problemen een goede methode zijn, doordat de systeemtherapeut de hulpvraag altijd zal zien vanuit de interactie met anderen en de omgeving van het individu.

– Oplossingsgericht werken: Het doel van Oplossingsgericht werken is jongeren en volwassenen in staat te stellen hun problemen zelfstandig of samen met mensen uit hun omgeving op te lossen. De hulpverlener gaat op methodische en gestructureerde manier met de cliënt in gesprek, waarmee de cliënt zijn autonomie versterkt en hierdoor zelf zijn krachten ontdekt.

 Competentie gericht werken: Een methodiek die aansluiting zoekt bij de aanwezige competenties van de cliënt. Competentiegericht werken is dus een begeleidingsmethodiek die gericht is op het uitbreiden van vaardigheden van de cliënt. Aan competentievergroting ligt een model ten grondslag dat teruggrijpt op de ontwikkelingspsychologie en leertheorieën; het competentiemodel. Uitgangspunten van het competentiegericht begeleiden:
– Aansluiten bij de eigen krachten van de cliënt en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen;
– Prioriteit geven aan het functioneren in het dagelijks leven;
– Gericht zijn op zo zelfstandig mogelijk functioneren;
– Accent leggen op het creëren van nieuwe mogelijkheden;
– Samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk;

– Verbindend Gezag: Hoofddoel van verbindend gezag is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en het coachen van de ouders naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Deze vorm van gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden ‘verzet’ tegen specifiek ongewenst gedrag (herstel van gezag) en tevens het actief verbeteren van de relaties binnen het gezin (herstel van hechting en verbinding). De concrete handelingen/interventies staan beschreven in het boek “Geweldloos verzet in gezinnen” (Omer en Wiebenga, 2e druk, 2015).

– Muziektherapie: Door samen muziek te maken leer je naar elkaar te luisteren, op elkaar af te stemmen en mee te bewegen als er iets verandert. Je hebt op een andere manier contact en er is plezier. Doordat je jezelf laat horen met muziekinstrumenten krijg je meer controle over jezelf, je emoties, gevoelens en je grenzen. Ook leer je omgaan met de grenzen van iemand anders.
Je wordt van binnen sterk en je krijgt zelfvertrouwen. Daardoor worden angsten en spanningen minder, nemen lichamelijke klachten af en kun je beter slapen. Je bent minder gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Door muziektherapie leer je je op een adequate manier te laten horen. Muziek maken is spelen, plezier en samenwerken. Het stimuleert daarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je komt door muziektherapie in balans en kan jezelf zijn.